Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

B.1790- VẸT RUBRITORQUIS

Sưu tập :

Vẹt Rubritorquis - Trichoglossus rubritorquis, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Rubritorquis - Trichoglossus rubritorquis là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1789- VẸT RUBIGINOSUS
Sưu tập :

Vẹt Rubiginosus - Trichoglossus rubiginosus, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Rubiginosus - Trichoglossus rubiginosus là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1788- VẸT ROSENBERGII
Sưu tập :

Vẹt Rosenbergii - Trichoglossus rosenbergii, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Rosenbergii - Trichoglossus rosenbergii là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1787- VẸT ORNATUS
Sưu tập :

Vẹt Ornatus - Trichoglossus ornatus, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Ornatus - Trichoglossus ornatus là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1786- VẸT JOHNSTONIAE
Sưu tập :

Vẹt Johnstoniae - Trichoglossus johnstoniae, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Johnstoniae - Trichoglossus johnstoniae là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae

Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet
>

B.1785- VẸT FLAVOVIRIDIS
Sưu tập :

Vẹt Flavoviridis - Trichoglossus flavoviridis, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Flavoviridis - Trichoglossus flavoviridis là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1784- VẸT EUTELES
Sưu tập :

Vẹt Euteles - Trichoglossus euteles, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Euteles - Trichoglossus euteles là một loài chim trong chi Trichoglossus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1783- VẸT CHLOROLEPISDOTUS

Sưu tập :

Vẹt Chlorolepidotus - Trichoglossus chlorolepidotus, chi Trichoglossus, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Chlorolepidotus - Trichoglossus chlorolepidotus là một loài chim trong chi Trichoglossus  thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1782- VẸT FUSCATA

Sưu tập :

Vẹt Fuscata - Pseudeos fuscata, chi Pseudeos, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Fuscata - Pseudeos fuscata là một loài chim trong chi Eos thuộc Họ Psittaculidae

Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1781- VẸT SQUAMATA
Sưu tập :

Vẹt Squamata - Eos squamata, chi Eos, Tông Loriini, Phân họ Loriinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Squamata - Eos squamata là một loài chim trong chi Eos thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1770- VẸT PULCHERRIMUS
Sưu tập :

Vẹt Pulcherrimus - Psephotus pulcherrimus, chi Psephotus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Pulcherrimus - Psephotus pulcherrimus là một loài chim trong chi Psephotus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1769- VẸT HAEMATONOTUS
Sưu tập :

Vẹt Haematonotus - Psephotus haematonotus, chi Psephotus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Haematonotus - Psephotus haematonotus là một loài chim trong chi Psephotus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1768- VẸT DISSIMILIS
Sưu tập :

Vẹt Dissimilis - Psephotus dissimilis, chi Psephotus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Dissimilis - Psephotus dissimilis là một loài chim trong chi Psephotus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1767- VẸT CHRYSOPTERYGIUS
Sưu tập :

Vẹt Chrysopterygius - Psephotus chrysopterygius, chi Psephotus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Chrysopterygius - Psephotus chrysopterygius là một loài chim trong chi Psephotus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1766- VẸT HAEMATOGASTER

Sưu tập :

Vẹt Haematogaster - Northiella haematogaster, chi Northiella, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Haematogaster - Northiella haematogaster là một loài chim trong chi Northiella thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1765- VẸT DISCOLOR
Sưu tập :

Vẹt Discolor - Lathamus discolor, chi Lathamus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Discolor - Lathamus discolor là một loài chim trong chi Lathamus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1764- VẸT SPURIUS
Sưu tập :

Vẹt Spurius - Purpureicephalus spurius, chi Purpureicephalus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Spurius - Purpureicephalus spurius là một loài chim trong chi Purpureicephalus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1763- VẸT ZONARIUS
Sưu tập :

Vẹt Zonarius - Barnardius zonarius, chi Barnardius, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Zonarius - Barnardius zonarius là một loài chim trong chi Barnardius thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1762- VẸT ICTEROTIS
Sưu tập :

Vẹt Icterotis - Platycercus icterotis, chi Platycercus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Icterotis - Platycercus icterotis là một loài chim trong chi Platycercus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1761- VẸT EXIMIUS

Sưu tập :

Vẹt Eximius - Platycercus eximius, chi Platycercus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Eximius - Platycercus eximius là một loài chim trong chi Platycercus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

B.1760- VẸT ADSCITUS
Sưu tập :

Vẹt Adscitus - Platycercus adscitus, chi Platycercus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Adscitus - Platycercus adscitus là một loài chim trong chi Platycercus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.1759- VẸT VENUSTUS
Sưu tập :

Vẹt Venustus - Platycercus venustus, chi Platycercus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Venustus - Platycercus venustus là một loài chim trong chi Platycercus thuộc Họ Psittaculidae

Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet
p>

B.1758- VẸT ELEGAN
Sưu tập :

Vẹt Elegans - Platycercus elegans, chi Platycercus, Tông Platycercini, Phân họ Platycercinae, Họ Psittaculidae, Bộ Vẹt Psittaciformes 

Vẹt Elegans - Platycercus elegans là một loài chim trong chi Platycercus thuộc Họ Psittaculidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet