Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

B.7750- SÁO ĐẤT CINEREA


Sưu tập :

18- Chi Geokichla
Sáo đất Cinerea - Geokichla cinerea.

Sáo đất Cinerea - Geokichla cinerea là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Geokichla trong họ Turdidae: Hoét và đồng minh.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.7749- SÁO ĐẤT CAMARONENSIS


Sưu tập :

18- Chi Geokichla.
Sáo đất Camaronensis - Geokichla camaronensis.

Sáo đất Camaronensis - Geokichla camaronensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Geokichla trong họ Turdidae: Hoét và đồng minh.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.7748- CÔ CÔ XANH


Sưu tập :

17- Chi Cochoa
Cô cô xanh - Cochoa viridis. Chim VN

Cô cô xanh - Cochoa viridis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Cochoa trong họ Turdidae: Hoét và đồng minh.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.7747- CÔ CÔ PURPUREASưu tập :

17- Chi Cochoa
Cô cô đầu xám - Cochoa purpurea. Chim VN

Cô cô đầu xám - Cochoa purpurea là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Cochoa trong họ Turdidae: Hoét và đồng minh.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.7746- CÔ CÔ BECCARIISưu tập :

17- Chi Cochoa
Cô cô Beccarii - Cochoa beccarii.

Cô cô Beccarii - Cochoa beccarii là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Cochoa trong họ Turdidae: Hoét và đồng minh.

Nguồn : wikipedia &  Internet