Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

B.6710- CHÀO MÀO MONTANA


Sưu tập :

24- Chi Arizelocichla
Chào mào Montana - Arizelocichla Montana.

Chào mào Montana - Arizelocichla Montana là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6709- CHÀO MÀO MILANJENSIS
Sưu tập :

24- Chi Arizelocichla
Chào mào Milanjensis - Arizelocichla milanjensis.

Chào mào Milanjensis - Arizelocichla milanjensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6708- CHÀO MÀO MASUKUENSIS


Sưu tập :

24- Chi Arizelocichla
Chào mào Masukuensis - Arizelocichla masukuensis.

Chào mào Masukuensis - Arizelocichla masukuensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6707- CHÀO MÀO KIKUYUENSIS


Sưu tập :

24- Chi Arizelocichla
Chào mào Kikuyuensis - Arizelocichla kikuyuensis.

Chào mào Kikuyuensis - Arizelocichla kikuyuensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6706- CHÀO MÀO KAKAMEGAESưu tập :

24- Chi Arizelocichla
Chào mào Kakamegae - Arizelocichla kakamegae.

Chào mào Kakamegae - Arizelocichla kakamegae là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6705- CHÀO MÀO CHLORIGULA


Sưu tập :

24- Chi Arizelocichla.
Chào mào Chlorigula - Arizelocichla chlorigula.

Chào mào Chlorigula - Arizelocichla chlorigula là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arizelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6704- CHÀO MÀO SIMPLEX


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla
Chào mào Simplex - Chlorocichla simplex.

Chào mào Simplex - Chlorocichla simplex là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6703- CHÀO MÀO PRIGOGINEI


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla
Chào mào Prigoginei - Chlorocichla prigoginei.

Chào mào Prigoginei - Chlorocichla prigoginei là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6702- CHÀO MÀO LAETISSIMA


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla
Chào mào Laetissima - Chlorocichla laetissima.

Chào mào Laetissima - Chlorocichla laetissima là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6701- CHÀO MÀO FLAVIVENTRIS


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla
Chào mào Flaviventris - Chlorocichla flaviventris.

Chào mào Flaviventris - Chlorocichla flaviventris là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6700- CHÀO MÀO FLAVICOLLIS


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla
Chào mào Flavicollis - Chlorocichla flavicollis.

Chào mào Flavicollis - Chlorocichla flavicollis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6699- CHÀO MÀO FALKENSTEINI


Sưu tập :

23- Chi Chlorocichla.
Chào mào Falkensteini - Chlorocichla falkensteini.

Chào mào Falkensteini - Chlorocichla falkensteini là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chlorocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6698- CHÀO MÀO INDICATOR


Sưu tập :

22- Chi Baeopogon
Chào mào Indicator - Baeopogon indicator.

Chào mào Indicator - Baeopogon indicator là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Baeopogon, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6697- CHÀO MÀO CLAMANS


Sưu tập :

22- Chi Baeopogon.
Chào mào Clamans - Baeopogon clamans.

Chào mào Clamans - Baeopogon clamans là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Baeopogon, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6696- CHÀO MÀO LEUCOPLEURA


Sưu tập :

21- Chi Thescelocichla
Chào mào Leucopleura - Thescelocichla leucopleura
Chào mào Leucopleura - Thescelocichla leucopleura là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Thescelocichla, trong họ Pycnonotidae: Chào mào. Chúng có thể tìm thấy được ở Angola, Bénin, Cameroon,Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích Đạo, Gabon, Gambia, Ghana,Guinée, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, và Uganda.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6695- CHÀO MÀO GUTTATUS


Sưu tập :

20- Chi Ixonotus
Chào mào Guttatus - Ixonotus guttatus.
Chào mào Guttatus- Ixonotus guttatus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Ixonotus, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.
Nguồn : wikipedia & Internet

B.6694- CHÀO MÀO FLAVICOLLIS


Sưu tập :

19- Chi Atimastillas.
Chào mào flavicollis - Atimastillas flavicollis
Chào mào flavicollis - Atimastillas flavicollis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Atimastillas, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.
Chúng thường xuất hiện ở Angola, Benin, Burkina Faso,Burundi, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Gabon, Gambia,Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Nam Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, vàZambia.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6693- CHÀO MÀO EXIMIUSSưu tập :

18- Chi Bleda
Chào mào Eximius - Bleda eximius.
Chào mào Eximius - Bleda eximius là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Bleda, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6692- CHÀO MÀO NOTATUS


Sưu tập :

18- Chi Bleda
Chào mào Notatus - Bleda notatus.
Chào mào Notatus - Bleda notatus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Bleda, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet

B.6691- CHÀO MÀO CANICALLUS


Sưu tập :

18- Chi Bleda
Chào mào Canicapillus - Bleda canicapillus.
Chào mào Canicapillus - Bleda canicapillus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Bleda, trong họ Pycnonotidae: Chào mào.

Nguồn : wikipedia & Internet