Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

B.9480- HỒNG TƯỚC RUBICA


Sưu tập :

15- Chi Habia
Hồng tước Rubica- Habia rubica.

Hồng tước Rubica- Habia rubica là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Habia trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9479- HỒNG TƯỚC GUTTURALIS


Sưu tập :

15- Chi Habia
Hồng tước Gutturalis- Habia gutturalis.

Hồng tước Gutturalis- Habia gutturalis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Habia trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9478- HỒNG TƯỚC FUSCICAUDA


Sưu tập :

15- Chi Habia
Hồng tước Fuscicauda- Habia fuscicauda.

Hồng tước Fuscicauda- Habia fuscicauda là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Habia trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9477- HỒNG TƯỚC CRISTATA


Sưu tập :

15- Chi Habia
Hồng tước Cristata- Habia cristata.

Hồng tước Cristata- Habia cristata là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Habia trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9476- HỒNG TƯỚC ATRIMAXILLARIS


Sưu tập :

15- Chi Habia.
Hồng tước Atrimaxillaris- Habia atrimaxillaris.

Hồng tước Atrimaxillaris- Habia atrimaxillaris là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Habia trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9475- HỒNG TƯỚC RUBRICEPS


Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Rubriceps- Piranga rubriceps.

Hồng tước Rubriceps- Piranga rubriceps là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9474- HỒNG TƯỚC RUBRA


Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Rubra- Piranga rubra.

Hồng tước Rubra- Piranga rubra là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9473- HỒNG TƯỚC ROSEOGULARISSưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Roseogularis- Piranga roseogularis.

Hồng tước Roseogularis- Piranga roseogularis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9472- HỒNG TƯỚC OLIVACEA


Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Olivacea- Piranga olivacea.

Hồng tước Olivacea- Piranga olivacea là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9471- HỒNG TƯỚC LUDOVICIANA

Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Ludoviciana- Piranga ludoviciana.

Hồng tước Ludoviciana- Piranga ludoviciana là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9470- HỒNG TƯỚC LEUCOPTERASưu tập :

14-
Chi Piranga
Hồng tước Leucoptera- Piranga leucoptera.

Hồng tước Leucoptera- Piranga leucoptera là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9469- HỒNG TƯỚC FLAVA


Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Flava- Piranga flava.

Hồng tước Flava- Piranga flava là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9468- HỒNG TƯỚC ERYTHROCEPHALA


Sưu tập :

14- Chi Piranga
Hồng tước Erythrocephala- Piranga erythrocephala.

Hồng tước Erythrocephala- Piranga erythrocephala là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9467- HỒNG TƯỚC BIDENTATASưu tập :

14- Chi Piranga.
Hồng tước Bidentata- Piranga bidentata.

Hồng tước Bidentata- Piranga bidentata là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Piranga trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9466- HỒNG TƯỚC MOESTA


Sưu tập :

13- Chi Amaurospiza
Hồng tước Moesta- Amaurospiza moesta.

Hồng tước Moesta- Amaurospiza moesta là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Amaurospiza trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9465- HỒNG TƯỚC CONCOLOR


Sưu tập :

13- Chi Amaurospiza
Hồng tước Concolor- Amaurospiza concolor.

Hồng tước Concolor- Amaurospiza concolor là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Amaurospiza trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet

B.9464- HỒNG TƯỚC CARRIZALENSIS


Sưu tập :

13- Chi Amaurospiza.
Hồng tước Carrizalensis- Amaurospiza carrizalensis.

Hồng tước Carrizalensis- Amaurospiza carrizalensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Amaurospiza trong họ Hồng tước Cardinalidae

Nguồn : wikipedia & Internet