Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

B.3970- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA INORNATUS
Sưu tập :

51- Chi Myiophobus
Đớp ruồi bạo chúa Inornatus - Myiophobus inornatus.

Đớp ruồi bạo chúa Inornatus - Myiophobus inornatus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiophobus trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3969- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA FLAVICANS
Sưu tập :

51- Chi Myiophobus
Đớp ruồi bạo chúa Flavicans - Myiophobus flavicans.

Đớp ruồi bạo chúa Flavicans - Myiophobus flavicans là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiophobus trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3968- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA FASCIATUS
Sưu tập :

51- Chi Myiophobus
Đớp ruồi bạo chúa Fasciatus - Myiophobus fasciatus.

Đớp ruồi bạo chúa Fasciatus - Myiophobus fasciatus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiophobus trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3967- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA CRYPTOXANTUS
Sưu tập :

51- Chi Myiophobus.
Đớp ruồi bạo chúa Cryptoxanthus - Myiophobus cryptoxanthus.

Đớp ruồi bạo chúa Cryptoxanthus - Myiophobus cryptoxanthus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiophobus trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3966- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA VIRIDICATA
Sưu tập :

50- Chi Myiopagis
Đớp ruồi bạo chúa Viridicata - Myiopagis viridicata.

Đớp ruồi bạo chúa Viridicata - Myiopagis viridicata là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3965- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA SUBPLACENS
Sưu tập :

50- Chi Myiopagis
Đớp ruồi bạo chúa Subplacens - Myiopagis subplacens.

Đớp ruồi bạo chúa Subplacens - Myiopagis subplacens là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3964- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA OLALLAI
Sưu tập :

50- Chi Myiopagis
Đớp ruồi bạo chúa Olallai - Myiopagis olallai.

Đớp ruồi bạo chúa Olallai - Myiopagis olallai là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3963- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA GAIMARDII

Sưu tập :

50- Chi Myiopagis
Đớp ruồi bạo chúa Gaimardii - Myiopagis gaimardii.

Đớp ruồi bạo chúa Gaimardii - Myiopagis gaimardii là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3962- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA FLAVIVERTEX

Sưu tập :

50- Chi Myiopagis
Đớp ruồi bạo chúa Flavivertex - Myiopagis flavivertex.

Đớp ruồi bạo chúa Flavivertex - Myiopagis flavivertex là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3961- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA COTTA

Sưu tập :

50- Chi Myiopagis.
Đớp ruồi bạo chúa Cotta - Myiopagis cotta.

Đớp ruồi bạo chúa Cotta - Myiopagis cotta là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

B.3960- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA CANICEPS

Sưu tập :

50- Chi Myiopagis.
Đớp ruồi bạo chúa Caniceps - Myiopagis caniceps.

Đớp ruồi bạo chúa Caniceps - Myiopagis caniceps là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiopagis trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3959- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA MACULATUS

Sưu tập :

49- Chi Myiodynastes
Đớp ruồi bạo chúa Maculatus - Myiodynastes maculatus.

Đớp ruồi bạo chúa Maculatus - Myiodynastes maculatus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiodynastes trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3958- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA LUTEIVENTRIS

Sưu tập :

49- Chi Myiodynastes
Đớp ruồi bạo chúa Luteiventris - Myiodynastes luteiventris.

Đớp ruồi bạo chúa Luteiventris - Myiodynastes luteiventris là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiodynastes trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3957- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA HEMICHRYSUS

Sưu tập :

49- Chi Myiodynastes
Đớp ruồi bạo chúa Hemichrysus - Myiodynastes hemichrysus.

Đớp ruồi bạo chúa Hemichrysus - Myiodynastes hemichrysus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiodynastes trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3956- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA CHRYSOCEPHALUS

Sưu tập :

49- Chi Myiodynastes
Đớp ruồi bạo chúa Chrysocephalus - Myiodynastes chrysocephalus.

Đớp ruồi bạo chúa Chrysocephalus - Myiodynastes chrysocephalus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiodynastes trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3955- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA BAIRDII
Sưu tập :

49- Chi Myiodynastes.
Đớp ruồi bạo chúa Bairdii - Myiodynastes bairdii.

Đớp ruồi bạo chúa Bairdii - Myiodynastes bairdii là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiodynastes trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3954- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA VILLOSUS

Sưu tập :

48- Chi Myiobius
Đớp ruồi bạo chúa Villosus - Myiobius villosus.

Đớp ruồi bạo chúa Villosus - Myiobius villosus là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiobius trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3953- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA SULPHUREIGIUS

Sưu tập :

48- Chi Myiobius
Đớp ruồi bạo chúa Sulphureipygius - Myiobius sulphureipygius.

Đớp ruồi bạo chúa Sulphureipygius - Myiobius sulphureipygius là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiobius trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.3952- ĐỚP RUỒI BẠO CHÚA MASTACALIS
Sưu tập :

48- Chi Myiobius
Đớp ruồi bạo chúa Mastacalis - Myiobius mastacalis.

Đớp ruồi bạo chúa Mastacalis - Myiobius mastacalis là loài chim dạng sẻ thuộc chi Myiobius trong họ Tyrannidae đớp ruồi bạo chúa.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet