Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

B.8650- SẺ ĐỒNG SEMITORQUATUSSưu tập :


4- Chi Arremon.
Sẻ đồng Semitorquatus - Arremon semitorquatus.

Sẻ đồng Taciturnus - Arremon taciturnus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arremon trong họ Emberizidae: Sẻ đồng.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.8649- SẺ ĐỒNG SCHLEGELISưu tập :


4- Chi Arremon
Sẻ đồng Schlegeli - Arremon schlegeli.

Sẻ đồng Schlegeli - Arremon schlegeli là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arremon trong họ Emberizidae: Sẻ đồng.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.8648- SẺ ĐỒNG PHYGAS


Sưu tập :


4- Chi Arremon
Sẻ đồng Phygas - Arremon phygas.

Sẻ đồng Phygas - Arremon phygas là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arremon trong họ Emberizidae: Sẻ đồng.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.8647- SẺ ĐỒNG PHAEOPLUS


Sưu tập :


4- Chi Arremon
Sẻ đồng Phaeoplurus - Arremon phaeoplurus.

Sẻ đồng Phaeoplurus - Arremon phaeoplurus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arremon trong họ Emberizidae: Sẻ đồng.

Nguồn : wikipedia &  Internet

B.8646- SẺ ĐỒNG PERIJANUSSưu tập :


4- Chi Arremon
Sẻ đồng Perijanus - Arremon perijanus.

Sẻ đồng Perijanus - Arremon perijanus là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Arremon trong họ Emberizidae: Sẻ đồng.

Nguồn : wikipedia &  Internet