Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

B.2740- CHIM RUỒI BILOPHA

Sưu tập :

Chim ruồi Bilopha - Heliactin bilopha, chi Heliactin, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Bilopha - Heliactin bilopha là một loài chim thuộc chi Heliactin, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2739- CHIM RUỒI LUGENS
Sưu tập :

Chim ruồi Lugens - Haplophaedia lugens, chi Haplophaedia, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Lugens - Haplophaedia lugens là một loài chim thuộc chi Haplophaedia, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2738- CHIM RUỒI AURELIAE

Sưu tập :

Chim ruồi Aureliae - Haplophaedia aureliae, chi Haplophaedia, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Aureliae - Haplophaedia aureliae là một loài chim thuộc chi Haplophaedia, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2737- CHIM RUỒI ASSIMILIS
Sưu tập :

Chim ruồi Assimilis - Haplophaedia assimilis, chi Haplophaedia, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Assimilis - Haplophaedia assimilis là một loài chim thuộc chi Haplophaedia, họ Chim ruồi Trochilidae

Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2736- CHIM RUỒI VIOLICEPS

Sưu tập :

Chim ruồi Violiceps - Goldmania violiceps, chi Goldmania, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Violiceps - Goldmania violiceps là một loài chim thuộc chi Goldmania, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2735- CHIM RUỒI BELLA

Sưu tập :

Chim ruồi Bella - Goethalsia bella, chi Goethalsia, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Bella - Goethalsia bella là một loài chim thuộc chi Goethalsia, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2734- CHIM RUỒI MELLIVORA

Sưu tập :

Chim ruồi Mellivora - Florisuga mellivora, chi Florisuga, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Mellivora - Florisuga mellivora là một loài chim thuộc chi Florisuga, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2733- CHIM RUỒI FUSCUS

Sưu tập :

Chim ruồi Fuscus - Florisuga fuscus, chi Florisuga, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Fuscus - Florisuga fuscus là một loài chim thuộc chi Florisuga, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2732- CHIM RUỒI POLIOCERCA

Sưu tập :

Chim ruồi Poliocerca - Eupherusa poliocerca, chi Eupherusa, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Poliocerca - Eupherusa poliocerca là một loài chim thuộc chi Eupherusa, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2731- CHIM RUỒI NIGRIVENTIS


Sưu tập :

Chim ruồi Nigriventis - Eupherusa nigriventris, chi Eupherusa, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Nigriventis - Eupherusa nigriventris là một loài chim thuộc chi Eupherusa, họ Chim ruồi Trochilidae

Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

B.2730- CHIM RUỒI EXIMIA

Sưu tập :

Chim ruồi Eximia - Eupherusa eximia, chi Eupherusa, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Eximia - Eupherusa eximia là một loài chim thuộc chi Eupherusa, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2729- CHIM RUỒI CYANOPHRYS

Sưu tập :

Chim ruồi Cyanophrys - Eupherusa cyanophrys, chi Eupherusa, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Cyanophrys - Eupherusa cyanophrys là một loài chim thuộc chi Eupherusa, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2728- CHIM RUỒI MACROURA


Sưu tập :

Chim ruồi Macroura - Eupetomena macroura, chi Eupetomena, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Macroura - Eupetomena macroura là một loài chim thuộc chi Eupetomena, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2727- CHIM RUỒI YARRELLII

Sưu tập :

Chim ruồi Yarrellii - Eulidia yarrellii, chi Eulidia, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Yarrellii - Eulidia yarrellii là một loài chim thuộc chi Eulidia, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2726- CHIM RUỒI JUGULARIS

Sưu tập :

Chim ruồi Jugularis - Eulampis jugularis, chi Eulampis, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Jugularis - Eulampis jugularis là một loài chim thuộc chi Eulampis, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2725- CHIM RUỒI HOLOSERICEUS

Sưu tập :

Chim ruồi Holosericeus - Eulampis holosericeus, chi Eulampis, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Holosericeus - Eulampis holosericeus là một loài chim thuộc chi Eulampis, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.2724- CHIM RUỒI FUGENS

Sưu tập :

Chim ruồi Fulgens - Eugenes fulgens, chi Eugenes, Phân họ Trochilinae, họ Chim ruồi Trochilidae, 27- Bộ Yến Apodiformes

Chim ruồi Fulgens - Eugenes fulgens là một loài chim thuộc chi Eugenes, họ Chim ruồi Trochilidae


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet