Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

B.4550- CHIM LÒ HUMICOLASưu tập :

36- Chi Pseudasthenes
Chim lò Humicola - Pseudasthenes humicola.

Chim lò Humicola - Pseudasthenes humicola là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Pseudasthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4549- CHIM LÒ CACTORUM
Sưu tập :

36- Chi Pseudasthenes.
Chim lò Cactorum - Pseudasthenes cactorum.

Chim lò Cactorum - Pseudasthenes cactorum là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Pseudasthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4548- CHIM LÒ WYATTI

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Wyatti - Asthenes wyatti.

Chim lò Wyatti - Asthenes wyatti là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4547- CHIM LÒ VIRGATA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Virgata - Asthenes virgata.

Chim lò Virgata - Asthenes virgata là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4546- CHIM LÒ URUBAMBENSIS

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Urubambensis - Asthenes urubambensis.

Chim lò Urubambensis - Asthenes urubambensis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4545- CHIM LÒ SCLATERI

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Sclateri - Asthenes sclateri.

Chim lò Sclateri - Asthenes sclateri là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4544- CHIM LÒ PYRRHOLEUCA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Pyrrholeuca - Asthenes pyrrholeuca.

Chim lò Pyrrholeuca - Asthenes pyrrholeuca là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4543- CHIM LÒ PUDIBUNDA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Pudibunda - Asthenes pudibunda.

Chim lò Pudibunda - Asthenes pudibunda là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4542- CHIM LÒ OTTONIS

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Ottonis - Asthenes ottonis.

Chim lò Ottonis - Asthenes ottonis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4541- CHIM LÒ MODESTA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Modesta - Asthenes modesta.

Chim lò Modesta - Asthenes modesta là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4540- CHIM LÒ MACULICAUDA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Maculicauda - Asthenes maculicauda.

Chim lò Maculicauda - Asthenes maculicauda là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4539- CHIM LÒ LUIZAE

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Luizae - Asthenes luizae.

Chim lò Luizae - Asthenes luizae là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4538- CHIM LÒ HUMILIS

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Humilis - Asthenes humilis.

Chim lò Humilis - Asthenes humilis là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4537- CHIM LÒ HUDSONI

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Hudsoni - Asthenes hudsoni.

Chim lò Hudsoni - Asthenes hudsoni là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4536- CHIM LÒ HUANCAVELICAE
Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Huancavelicae - Asthenes huancavelicae.

Chim lò Huancavelicae - Asthenes huancavelicae là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4535- CHIM LÒ HETERURA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Heterura - Asthenes heterura.

Chim lò Heterura - Asthenes heterura là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet

B.4534- CHIM LÒ FLAMMULATA

Sưu tập :

35- Chi Asthenes
Chim lò Flammulata - Asthenes flammulata.

Chim lò Flammulata - Asthenes flammulata là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Asthenes trong họ Furnariidae Chim lò và trèo cây.


Nguồn + Hình: wikipedia &  Internet